Чор­на шах­та не ву­гіл­лям

21.07.2004
Чор­на шах­та не ву­гіл­лям

Звiдси до пекла — 997 метрiв углиб. (Фото РЕЙТЕР.)

      Спе­ци­фі­ка шах­тар­сь­кої пра­ці, на жаль, аж ні­як не вик­лю­чає не­без­пе­ки пот­рап­лян­ня лю­дей пря­мі­сінь­ко в пек­ло, на яке мит­тє­во пе­рет­во­рю­ють­ся під­зем­ні ви­роб­ки піс­ля ви­бу­ху. Са­ме та­ка дра­ма ро­зіг­ра­ла­ся у по­не­ді­лок вве­че­рі на гли­би­ні шах­ти «Крас­но­ли­ман­сь­ка» міс­та Ро­дін­сь­ке.

      Як по­ві­до­мив опе­ра­тив­ний чер­го­вий цен­т­раль­но­го шта­бу дер­жав­ної во­є­ні­зо­ва­ної гір­ни­чо­ря­ту­валь­ної служ­би, ви­бух став­ся о 20.13. на го­ри­зон­ті 997 мет­рів у 11-й пів­ден­ній ла­ві, де на цей мо­мент на діль­ни­ці пе­ре­бу­ва­ли 48 гір­ни­ків. На міс­це ава­рії при­бу­ли 54 від­ді­лен­ня гір­ни­чо­ря­ту­валь­ни­ків, од­нак ме­ди­ки двох де­сят­ків бри­гад «швид­кої», які чер­гу­ва­ли на по­вер­х­ні, за­ли­ши­ли­ся май­же без ро­бо­ти. Із 12 вці­лі­лих і під­ня­тих на-го­ра шах­та­рів тіль­ки один пот­ре­бу­вав гос­пі­та­лі­за­ції. За­те до ін­ших ко­лег під зем­лею до­ля ви­я­ви­ла­ся не та­кою поб­лаж­ли­вою — до­сі гір­ни­чо­ря­ту­валь­ни­ки ви­я­ви­ли ті­ла 31 за­гиб­ло­го, а до­ля ще 5 жертв ви­бу­ху по­ки не ві­до­ма. По­шу­ко­во-ря­ту­валь­ні ро­бо­ти не при­пи­ня­ють, од­нак во­ни ус­к­лад­ню­ють­ся силь­ною по­же­жею та ве­ли­кою за­дим­ле­ніс­тю ви­ро­бок, і то­му за по­діб­них умов шан­си на по­ря­ту­нок лю­дей за­ли­ша­ють­ся при­мар­ни­ми.

      У вів­то­рок опів­д­ні під­зем­ну по­же­жу по­ки не вда­ло­ся при­бор­ка­ти, і тех­ніч­на ра­да прий­ня­ла рі­шен­ня про за­топ­лен­ня ава­рій­них ви­ро­бок. Та­кож го­ту­ють­ ма­те­рі­а­ли для вста­нов­лю­ван­ня гіп­со­вих ізо­ля­цій­них пе­ре­ми­чок. Од­нак мон­ту­ва­ти їх з'явить­ся мож­ли­вість тіль­ки піс­ля зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри, що ни­ні ся­гає по­над 50 гра­ду­сів, а кос­тю­ми та спе­цоб­лад­нан­ня гір­ни­чо­ря­ту­валь­ни­ків доз­во­ля­ють вес­ти від­по­від­ні ро­бо­ти при тем­пе­ра­ту­рі не біль­ше 40 гра­ду­сів.

      На жаль, уже прак­тич­но не за­ли­ши­ло­ся жод­них шан­сів на по­ря­ту­нок 5 гір­ни­ків і то­му спи­сок жертв під­зем­но­го ви­бу­ху, оче­вид­но, сяг­не 36 люд­сь­ких душ. По­ки ж три­ває опіз­нан­ня ви­яв­ле­них 31 ті­ла, і за яких умов це про­хо­дить, свід­чить та об­с­та­ви­на, що на вчо­раш­ній по­лу­день опіз­на­ти вда­ло­ся ли­ше дев'ят­над­цятьох за­гиб­лих. Та­кож уже ві­до­мо, що се­ред тих, хто не по­вер­нув­ся зі сво­єї ос­тан­ньої змі­ни, най­мо­лод­шо­му ви­пов­нив­ся всьо­го 21 рік, а най­с­тар­ший не до­жив до 50.

      На шах­ті пра­цює уря­до­ва ко­мі­сія, яку очо­лив ві­це-прем'єр-мі­ністр Ук­ра­ї­ни Ан­д­рій Клю­єв. Уря­до­ва ко­мі­сія вже про­ве­ла пер­шу зус­т­річ із ро­ди­ча­ми за­гиб­лих гір­ни­ків, і, за по­пе­ред­ньою ін­фор­ма­ці­єю, Каб­мін прий­няв рі­шен­ня про ви­ді­лен­ня 2,5 міль­йо­на гри­вень для на­дан­ня від­по­від­ної до­по­мо­ги по­тер­пі­лим сім'ям. Учо­ра в Ро­дін­сь­ко­му очі­ку­ва­ли і при­бут­тя го­ло­ви Каб­мі­ну Вік­то­ра Яну­ко­ви­ча.

      Про при­чи­ни під­зем­ної тра­ге­дії по­ки го­во­ри­ти зав­час­но. Вза­га­лі шах­та «Крас­но­ли­ман­сь­ка» від­но­сить­ся до ка­те­го­рії не­без­печ­них по під­зем­них ви­ки­дах, та що са­ме спро­во­ку­ва­ло ви­бух по­віт­ря­но-ме­та­но­вої су­мі­ші, по­ка­же по­даль­ше роз­с­лі­ду­ван­ня. До ре­чі, ос­тан­ня ре­зо­нан­с­на тра­ге­дія тут ста­ла­ся у січ­ні 2001 ро­ку, і то­ді за­ги­ну­ли 9 шах­та­рів. На шах­ті вже роз­по­ча­ла ро­бо­ту та­кож ек­с­пер­т­на ко­мі­сія на чо­лі з ди­рек­то­ром Ма­кі­їв­сь­ко­го НДІ Олек­сан­д­ром Брю­ха­но­вим, яка з'ясо­ву­ва­ти­ме при­чи­ни тра­ге­дії. Свої вис­нов­ки ма­ють зро­би­ти й пра­во­о­хо­рон­ці — про­ку­ра­ту­ра До­нець­кої об­лас­ті по­ру­ши­ла кар­ну спра­ву за фак­том ви­бу­ху, що приз­вів до за­ги­бе­лі лю­дей. Ска­за­ти ж, на скіль­ки днів роз­тяг­неть­ся при­бор­кан­ня вог­ню та по­шу­ки тих гір­ни­ків, які ста­ли за­руч­ни­ка­ми га­ря­чо­го під­зе­мел­ля, ни­ні не бе­реть­ся ніх­то.

      Поп­ри те, що бі­ог­ра­фія ву­гіль­но­го під­п­ри­єм­с­т­ва пи­са­ла­ся не тіль­ки світ­ли­ми ряд­ка­ми, шах­та «Крас­но­ли­ман­сь­ка» вва­жа­єть­ся до­сить ста­біль­ним під­п­ри­єм­с­т­вом. Біль­ше то­го, по­ряд із до­нець­кою шах­тою іме­ні За­сядь­ка та су­сід­ньою «Крас­но­ар­мій­сь­кою-За­хід­ною №1» во­на є од­ним із трьох ки­тів, на яких три­ма­єть­ся ву­гіль­на га­лузь До­неч­чи­ни. Що­до­би тут під­ні­ма­ють на-го­ра до 10 ти­сяч тонн па­ли­ва і в пер­с­пек­ти­ві пла­ну­ють збіль­ши­ти цей по­каз­ник.

      Са­ме з ці­єю ме­тою під­п­ри­єм­с­т­во пос­тій­но вкла­дає чи­ма­лі кош­ти у роз­ви­ток : у груд­ні 2003 ро­ку роз­по­ча­ло­ся спо­руд­жен­ня но­во­го по­віт­ро­по­да­валь­но­го ство­ла, що йде на гли­би­ну 1100 мет­рів і доз­во­лить прип­лю­су­ва­ти до ни­ніш­ніх під­зем­них за­па­сів ще май­же 100 міль­йо­нів тонн ву­гіл­ля.

      Бук­валь­но не­дав­но — 14 лип­ня — на шах­ті від­з­на­ча­ли «сі­мей­ну» да­ту, ос­кіль­ки ви­пов­ни­ло­ся 10 ро­ків, як ко­лек­тив очо­лив Зи­но­вій Пас­тер­нак. За дві п'яти­річ­ки «Крас­но­ли­ман­сь­ка» ста­ла од­ним із лі­де­рів вуг­ле­ви­до­бут­ку і зіб­ра­ла со­лід­ну ко­лек­цію віт­чиз­ня­них та між­на­род­них від­з­нак. Од­нак, як по­ка­зує прак­ти­ка, уник­ну­ти під­зем­них тра­ге­дій, на жаль, не вда­єть­ся на­віть бла­го­по­луч­ним у всіх від­но­шен­нях шах­там.

      ...Ке­рів­ни­ки До­неч­чи­ни вже прий­ня­ли рі­шен­ня про ого­ло­шен­ня в об­лас­ті три­ден­но­го тра­у­ру. Спів­чут­тя з при­во­ду тра­ге­дії над­хо­дять і від ке­рів­ни­ків ін­ших дер­жав. Зок­ре­ма, Пре­зи­дент Ро­сій­сь­кої Фе­де­ра­ції Во­ло­ди­мир Пу­тін вис­ло­вив спів­чут­тя Пре­зи­ден­ту і Прем'єр-мі­ніс­т­ру Ук­ра­ї­ни у зв'яз­ку з тра­ге­ді­єю на шах­ті «Крас­но­ли­ман­сь­ка», по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба Крем­ля. Сприй­ма­є­мо те, що ста­ло­ся, як на­шу за­галь­ну бі­ду і пов­ною мі­рою роз­ді­ля­є­мо го­ре брат­сь­кої Ук­ра­ї­ни, йдеть­ся у те­лег­ра­мі Пу­ті­на.

 

      P.S. Об­лас­на дер­жад­мі­ніс­т­ра­ція До­нець­кої об­лас­ті звер­ну­ла­ся з про­хан­ням до ке­рів­ни­ків під­п­ри­ємств, ус­та­нов та гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій і меш­кан­ців об­лас­ті ви­я­ви­ти со­лі­дар­ність що­до на­дан­ня кон­к­рет­ної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги сім'ям за­гиб­лих. Юри­дич­ним та фі­зич­ним осо­бам, які ба­жа­ють до­по­мог­ти сім'ям за­гиб­лих, по­ві­дом­ля­є­мо рек­ві­зи­ти об­лас­но­го бла­го­дій­но­го фон­ду «До­нець­кий ря­ту­вальник»: роз­ра­хун­ко­вий ра­ху­нок № 26008301750180 у фі­лії Го­лов­но­го уп­рав­лін­ня Про­мін­вес­т­бан­ку в До­нець­кій об­лас­ті, МФО 334635, код ЄГ­Р­ПОУ 25902560. Ад­ре­са фон­ду: 83015, м. До­нецьк, вул. Лю­ба­ві­на, 2.

 

А ТИМ ЧА­СОМ

      До ро­біт із лік­ві­да­ції нас­лід­ків НП на шах­ті за­лу­че­но 54 від­ді­лен­ня Дер­жав­ної во­є­ні­зо­ва­ної гір­ни­чо­ря­ту­валь­ної служ­би Мін­па­ли­ве­нер­го та 20 ре­а­ні­ма­цій­но-про­ти­шо­ко­вих груп із ці­єї ж служ­би, по­ві­дом­ляє прес-служ­ба МінНС. На шах­ту нап­рав­ле­но спе­ці­аль­ну гір­ни­чо­ря­ту­валь­ну тех­ні­ку та ус­тат­ку­ван­ня: 2 ге­не­ра­то­ри інер­т­них га­зів, 4 ком­п­лек­ти ус­тат­ку­ван­ня «Мо­но­літ» для зве­ден­ня гіп­со­вих га­зо­неп­ро­ник­них пе­ре­ми­чок, а та­кож азот­ні ус­та­нов­ки. Для об­с­лу­го­ву­ван­ня азот­них ус­та­но­вок із Сум до До­нець­ка лі­та­ком МінНС дос­тав­ле­но бри­га­ду фа­хів­ців.

 • Мор людей

  На позавчорашній прес–конференції, як «УМ» вже повідомляла, начальник обласного управління охорони здоров’я Богдан Ониськів зазначив, що від наразі незрозумілої недуги померли семеро людей. Однак уже наступного дня, за неофіційною інформацією з компетентних джерел, стало відомо, що в області сталося щонайменше десять летальних випадків. Серед осіб, які померли, — і дві студентки одного з тернопільських вузів. А ще — не менше десятка людей перебувають у лікарнях у важкому стані. >>

 • Штани з протертими колінцями

  «У «темниках» було вказано: обов'язково акцентувати на тому, що Янукович сидів поруч iз Путіним, — розповіла мені приятелька з ТБ. — Він що, тримав Путіна за ....., що на цьому так важливо наголошувати?!». Переглянувши російську пресу, стає зрозумілим, що не Янукович Пітуна, а Путін Януковича, а на додачу ще й Кучму тримав. Російський президент, запрошуючи високих київських гостей у підмосковну резиденцію Ново-Огарьово буцімто на святкування дня народження (келейне святкування і запізніле: день народження минув 7 жовтня, а випити на своє 52-річчя Володимир Володимирович більше нікого з високих гостей не запрошував), уже знав: він заявить про підтримку Москвою спадкоємності влади в Україні. Він не вельми симпатизує Януковичу, але за «підписки» Леоніда Даниловича той став єдиною наразі силою в Україні, яка робить Путіну те, що жінки роблять чоловікам, і задоволений Путін, за відсутності альтернативи і наполегливості люблячих киян, згодився. Ось як описує «новоогарьовський процес» російська газета «Коммерсантъ», якій не пощастило отримати «темника» з київської вулиці Банкової: «Спершу з машини вийшов Кучма. Він вийшов і поцілував Путіна кудись у шию. За ним до російського президента підійшов Віктор Янукович... і старанно зробив те ж саме, силкуючись скопіювати всі рухи душі старшого товариша. Це було непросто, позаяк Янукович значно вищий за Кучму. Але йому вдалося». >>

 • Науково необгрунтоване хуліганство

  Учений зі світовим ім'ям, засновник і президент Міжрегіональної Академії управління персоналом, голова правління Всеукраїнського благодійного фонду «Милосердя» 50-річний Георгій Щокін потрапив до лікарні внаслідок побиття. Як повідомив «УМ» керівник центру громадських зв'язків столичної міліції Дмитро Андрєєв, напад вчинили четверо невідомих, озброєних дерев'яними палицями-кийками. Сталося це позавчора на початку 12-ї години дня. Від нападу пана Щокіна не змогли захистити навіть двоє охоронців, які разом з президентом МАУП потрапили до лікарні. >>

 • От собака!

  Маршрутні таксі стають дедалі небезпечнішим видом транспорту, адже рідко який тиждень нині вони не фігурують у зведеннях Державтоінспекції. Минулий тиждень не став винятком, відзначившись аж двома ДТП за участю маршруток — на Рівненщині та в Криму. >>

 • Економічний Нобель знайшов своїх героїв

  Банк Швеції вчора оголосив прізвища лауреатів Премії з економічних наук ім. Альфреда Нобеля за цей рік. Вона заснована вже після смерті Нобеля, але за своєю значимістю прирівнюється до Нобелівської премії. >>

 • Вранці — вибори, через місяць — результати

  У суботу в Афганістані відбулися перші демократичні президентські вибори. Інтерес до них був надзвичайний. З 10,5 мільйона мешканців країни з правом голосу до виборчих дільниць з'явилися більше 10 мільйонів. І не побоялися при цьому погроз талібів влаштувати терористичні замахи, не побоялися вистоювання у довжелезних чергах, в яких вони гаяли час, вигукуючи: «Демокрасі, демокрасі!». >>