Хто, як не влада?

20.10.2015
Хто, як не влада?

Греблі та інші штучні утворення спотворили природну гідродинаміку Дніпра.

Виборам наших суспільних керманичів, цьому вкрай важливому суспільному дійству, має передувати спільна робота представиків духовно-інтелектуальної еліти, провідних теологів основних конфесій, філософів, соціологів, політологів, екологів та економістів із різних частин України, а також кандидатів у майбутні керманичі крайових та національних органів влади щодо розроблення основних принципів побудови нового справедливого суспільного устрою та створення основних принципів духовного виховання людини, без наявності яких неможливо формувати позитивний світогляд людини, необхідний для налагодження довірливих суспільних відносин, особливо між мешканцями різних частин України.
Ключовими характеристиками такого світогляду мають бути:
— усвідомлення людиною своєї духовної сутності, відповідальності за свою місію, за свою країну, цивілізацію, Всесвіт;
— плекання благоговійного ставлення до природи: до води, повітря, землі, рослин та тварин;
— розуміння того, що основною складовою місії Людини є творіння Любові — життєдайного космічного субстракту;
— переконання в тому, що діяльність людини має сенс лише у взаємодоповненні своїх зусиль, а не у взаємопоборюванні один одного в усіх сферах суспільного життя;
— прагнення до оптимізації своїх потреб, як в їжі, так і в побуті;
— усвідомлення необхідності відмовитися від привласнення у будь-якому вигляді результатів чиєїсь діяльності;
— засвоєння обов’язковості дотримання приписів релігійних,
моральних та правових норм поводження, як основного засобу на шляху духовного розвитку людини.
Нічого з переліченого не відбулося в Україні, хоча практично у всіх напрямках питання пророблялися українськими патріотичними силами ще в часи руйнації СРСР — становлення України. Але чогось тоді не вистачило, чи не було готовності тих, хто взявся керувати незалежною державою Україна. В результаті ми маємо олігархічну владу з усіма негативами постколонії.
Але не опускаймо руки. Запам’ятаймо, що майбутнє кожної країни — в її дітях. Тому робімо те, чого на початку 90-х років минулого століття не зробили.

Шукаймо таланти

Отже, духовно-світоглядне виховання молодої людини повинно розпочинатися в процесі підготовки наречених до шлюбу з тим, щоб майбутні батьки спочатку самі усвідомили, а потім передали своїм дітям відчуття того, що найвеличніше та найдивовижніше чудо на Землі — Життя сотвореної Творцем Людини!

Тож першим обовязком, завданням №1 майбутніх керманичів усіх рівнів влади повинно стати створення системи гармонійного розвитку особистості, в тому числі системи виховання і системи навчання, головним стержнем якого має бути виявлення талантів, їх розвиток, в основному, шляхом саморозвитку та створення умов для найповнішої самореалізації особи в суспільстві, яка має поєднувати в собі одноразово риси як громадянина країни, так і цивілізації.

Виховання та освіченість як цінність передбачають місію служіння громаді, місту, Батьківщині. Очевидно, що добре, високе служіння як окремим людям, так і усьому суспільству вимагає не лише наявності певних фахових знань, а й широкої культури, шляхетного виховання, світоглядної зрілості (розуміння законів буття та дієва участь у правильному розвитку дійсності — своєї громади, міста, Батьківщини, цивілізації) тобто духовності в найширшому розумінні цього слова.

Ось таке цілісне розуміння терміну «служіння» повинно стати орієнтиром для будівників нового суспільного ладу в Україні.

Божественний дар

Наступним ключовим стержнем творіння нового суспільства є мова. Мова — душа народу. Таке високе визначення важливості мови просто зобов’язує ставитися до рідної мови з увагою і пошаною. А пошану до мови потрібно виявляти постійним поглибленням її пізнання. При зануренні в глибинні пласти рідної мови починають відкриватися дивовижні речі, котрі освячують твою належність до твого народу, до рідної землі, дають наснагу до творчого прояву твоєї сутності. Адже завдяки цьому Божественному дару, рідній мові формується національна культура, спілкуються покоління з поколіннями, людина спілкується з людиною, і, що найголовніше, людина спілкується з Богом. Мова — генетичний код нації.

Тож винятково важливим завданням є створення сприятливих умов для очищення рідної мови від усього бруду, привнесеного впродовж віків нашими недоброзичливцями. Майбутні керманичі мають бути не тільки фахово підготовленими, а й духовно загартованими особистостями для виконання такої відповідальної місії. Очевидно, що кандидати в майбутні урядовці повинні заздалегідь подавати виборцям детальні програми своєї майбутньої діяльності та механізми реалізації (із вказанням термінів) своїх зобовязань для можливості широкого обговорення усіх складових цих програм. Також кандидату на майбутню виборну посаду потрібно довести рівень своєї компетентності щодо можливості здійснення своїх зобов’язань. Водночас мають бути розроблені тести для попередньої перевірки потенційних можливостей майбутніх керівників.

Ми всi один одного обдурюємо

Окремо слід зосередитися на проблемах здоров’я. Вся наша українська дійсність нещадно це здоров’я руйнувала. Нову державу повинні будувати оновлені здорові люди — і не тільки духовно, а й тілесно. Тож наступним є завдання створення належних умов для оздоровлення нації. Для цього потрібно також добре попрацювати — легко не буде, бо маємо спротив не тільки рідної, а й міжнародної корупції, особливо в фармакологічній медицині. З одного боку, в Україну ідуть потужні потоки фальсифікованих ліків. З іншого — блокується вихід на фармакологічний ринок нових дешевих ліків. Утiм недобросовісні лікарі часто виписують хворим значно більшу кількість ліків, ніж потрібно для одужання. Тому нагально назріла потреба переходу на профілактичну медицину — хворобі потрібно запобігати!!!

Кажуть, що всі хвороби від нервів. Політико-соціальний клімат в Україні настільки розбалансований (олігархічно-кримінальні клани при владі, які все нахабніше розкрадають країну, інформаційно-збройний тиск Росії, деградація значної частини чиновників та інтелігенції тощо), що психіка переважної більшості населення перенапружена, що, у свою чергу, впливає на фізичний стан людини, зменшується опірність організму до захворювань. Тож здійснення заходів, запропонованих першими двома завданнями, є обов’язковою передумовою до оздоровлення людей. Тепер про їжу, особливо про воду, молочні продукти і м’ясо. Практично всі напої і м’ясомолочні продукти є неякісними. Відповідно, те, що ми їмо, робить нас такими, якими ми і є — неякісними, тобто нездоровими. Ми всі один одного обдурюємо. Селяни перенасичують свою городину і худобину різноманітною хімією для прискореного зростання. Переробники намішують до своїх виробів дешеві та неякісні складники, некоректні консерванти та смакостворюючі додатки для отримання максимального прибутку, а продавці, маніпулюючи простроченою продукцією, успішно завершують цикл остаточного отруювання своїх співгромадян. Тому потрібно рішуче ставити питання щодо «оздоровлення» всього ланцюга харчування людей. Потрібно змінювати ставлення громадян до своїх обов’язків і налагоджувати реальний контроль влади (і місцевої, і центральної).

Геть олiгархiв iз влади!

Обов’язковим завданням повинна стати розробка програм крайового і національного розвитку економіки. Враховуючи 24-річний сумний досвід періоду «дикого капіталізму», необхідно оновити і реалізувати ті напрацювання, які були розроблені на початку української незалежності — економіка України має бути реструктуризована. Окремі галузі мають бути суттєво скорочені і технологічно оновлені. Слід би створити і розвивати деякі нові галузі, які раніше існували за кордоном. Місцева влада має відповідати за зайнятість населення. Цілком визначеними мусять бути рівні безробіття в кожному регоні. Безробіття може бути лише на ринкових умовах — за рахунок залучення більш вигідної робочої сили з iнших регіонів чи з-за кордону. Олігархи не мають права бути у владі. Загалом, Українська держава має бути готова все виробляти для забезпечення життєдіяльності свого народу з однозначними гарантіями енергоощадності, екологічності, відновлення природи, безпеки українців і держави тощо. У цьому зв’язку новим державним службовцям треба бути готовими до цілком нової, ефективної системи державного контролю, якій би довіряли всі громадяни.

Прибрати греблi з Днiпра

Одним із першочергових завдань нової влади має бути відновлення реліктового стану землі та лісів, відновлення усіх видів водоймищ і боліт, особливо відновлення нашого Славутича — Дніпра — з ліквідацією в перспективі всіх гребель та інших штучних утворень, які спотворили природну гідродинаміку нашої головної ріки (відповідний план-програма має бути сформований центральною владою до кінця 2016 року).

Також важливим завданням України має стати розроблення національної частини Екологічної конституції землі, проект якої розроблений понад 10 років тому в Львові та запропонований ООН для доопрацювання та впровадження.

Перестати забруднювати природу — першочергове завдання людини. Очищати побутові та виробничі відходи, утилізувати їх для повторного використання в переважній більшості випадків — справа лише доброї волі та правильної організації цих процесів. Основною частиною системи налагодження природоохоронних заходів має стати організація екологічного навчання, починаючи від садочків, продовжуючи в школах і університетах, та впродовж усього життя.

Стержневим завданням розбудови нової України має стати повна реорганізація усіх структур влади. Національна академія наук, а також усі зацікавлені у розвитку України, передовсім кандидати в майбутні керманичі крайових та національних органів влади, повинні з залученням найновітнішого світового досвіду розробити науково обґрунтовану структуру органів управління та контролюючих органів за дією влади. Не може бути самоціллю просто скорочення кількості держслужбовців. Скороченим мають бути запропоновані привабливі робочі місця, щоб не формувати з них противників нової держави. Також варто дбати про те, щоб за активної участі ЗМІ громадяни активно включалися в управління державою за допомогою налагодження зворотного зв’язку в системі — «влада-громадянин».

Богдан МАКСИМОВИЧ,
громадянин Львова