ОГОЛОШЕННЯ

18.09.2012

Департамент розвитку митної iнфраструктури та мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до статтi 15 Закону України «Про державну службу» оголошує конкурс на замiщення вакантних посад державних службовцiв митної служби України:

— начальник вiддiлу протоколу та оформлення виїзду за кордон служби мiжнародного спiвробiтництва;

— головний iнспектор вiддiлу централiзованого забезпечення служби ресурсного забезпечення;

— заступник начальника вiддiлу багатостороннього спiвробiтництва та з питань євроiнтеграцiї служби мiжнародного спiвробiтництва;

— начальник сектору складського господарства вiддiлу господарського забезпечення;

— головний спецiалiст–юрисконсульт сектору правового забезпечення;

— провiдний iнспектор вiддiлу охорони.

Вимоги до кандидатiв: повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки за освiтньо–квалiфiкацiйним рiвнем магiстра, спецiалiста.

До заяви про участь у конкурсi додаються такi документи:

— заповнена особова картка форми №П–2ДС iз вiдповiдним додатком до неї (автобiографiєю);

— двi фотокартки розмiром 4х6;

— копiї документiв про освiту, засвiдченi нотарiально чи в iншому вiдповiдно до законодавства порядку;

— вiдомостi про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру щодо себе та членiв своєї сiм’ї за 2011 рiк (декларацiя);

— оригiнал та копiя паспорта громадянина України.

Кандидати на замiщення вакантної посади вiдповiдно до чинного порядку проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв у митнiй службi України складають письмовий iспит на знання Конституцiї України, законiв України «Про державну службу», «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї» та законодавства з питань митної справи.

Документи приймають протягом 30 днiв iз дня оголошення конкурсу в робочi днi з 9.00 до 18.00 (п’ятниця — до 16.45) за адресою: Київ, вул. Саксаганського, 66, кiмната 20.

Додатковi вiдомостi про умови проведення конкурсу, основнi функцiональнi обов’язки, розмiр та умови оплати працi можна отримати за тел.: (044) 289–10–82; (044) 289–10–73.